NOAB‑LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEENE LEVERINGS‑, BETALINGS‑ EN UITVOERINGSVOORWAARDEN

TUSSEN OPDRACHTGEVER

EN ADMINISTRATIE‑ EN BELASTINGDESKUNDIGE

Algemeen

Artikel 1

a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing, zodra

de opdrachtgever de bijstand van de opdrachtnemer

heeft gevraagd. Alle bepalingen van deze voorwaarden

zijn tussen partijen van kracht, voor zover hier niet

schriftelijk uitdrukkelijk van is afgeweken.

b. In deze voorwaarden wordt verstaan onder de begrippen:

- de opdrachtnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon,

die de onder artikel 2 aangeduide werkzaamheden

uitvoert;

- de opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon,

die de hulp inroept van de opdrachtnemer;

- onder de opdracht wordt verstaan de in onderling overleg

tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te bepalen

werkzaamheden die door de opdrachtnemer verricht

dienen te worden en de voorwaarden waaronder zulks

dient te geschieden.

Strekking

Artikel 2

a. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij opdrachtnemer

in zijn aanbiedingen of prijsopgaven aan opdrachtgever

uitdrukkelijk anders heeft vermeld.

b. De werkzaamheden van een opdrachtnemer (kunnen)

betreffen (ondermeer) het voeren van een complete

boekhouding c.q. administratie ten behoeve van de opdrachtgever,

het opstellen van jaarstukken, het verzorgen

van belastingaangiften en de eventuele vervolgen daarop,

het adviseren inzake vraagstukken van financiële, fiscale

en/of bedrijfskundige aard, alsmede alle handelingen en

verrichtingen die ‑ gelet op de rechtsverhouding en de

daaruit voortvloeiende opdracht ‑ dienstig kunnen zijn in

verband met de hierboven genoemde werkzaamheden.

c. De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige

voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend

akkoord te zijn gegaan met de toepasselijkheid van

deze voorwaarden op later met de opdrachtnemer gesloten

overeenkomsten.

Totstandkoming

Artikel 3

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat opdrachtnemer

de opdracht aanvaardt. De in voorgaande zin

opgenomen regel geldt eveneens voor wijzigingen in opdrachten.

Indien het belang van opdrachtgever onmiddellijk

geheel of gedeeltelijke levering door opdrachtnemer vereist,

dan wel indien opdrachtgever uitdrukkelijk onmiddellijke

levering heeft verzocht, wordt de overeenkomst geacht tot

stand te zijn gekomen doordat door opdrachtnemer geheel

of gedeeltelijk feitelijk tot levering aan opdrachtgever is overgegaan.

Verplichtingen opdrachtnemer

Artikel 4

a. De opdrachtnemer is gehouden de belangen van zijn opdrachtgever

naar beste weten en kunnen te behartigen,

één en ander voor zover zulks, gelet op de rechtsverhouding

en de daaruit voortvloeiende opdrachten, mogelijk

en wenselijk is.

b. De opdrachtnemer voert de werkzaamheden uit met inachtneming

van de voor hem geldende Gedrags‑ en Beroepsregels

van de Nederlandse Orde van Administratieen

Belastingdeskundigen (NOAB). Opdrachtnemer zal

op schriftelijk verzoek van opdrachtgever onverwijld aan

deze een exemplaar van de laatste versie van genoemde

Gedrags - en Beroepsregels toezenden.

c. De wijze waarop de administratie wordt gevoerd en de

overige werkzaamheden worden verricht dient, met inachtneming

van eventueel daarop toepasselijke wettelijke

bepalingen, te voldoen aan de eisen die voortvloeien

uit de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de

opdrachtgever.

d. Indien de werkzaamheden er toe strekken een bepaald

(financieel) eindresultaat te bewerkstelligen, wordt niet

gegarandeerd dat dit beoogde eindresultaat werkelijk

wordt bereikt.

Verplichtingen opdrachtgever

Artikel 5

a. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen alle handelingen

na te laten welke de uitvoering van de opdracht

door opdrachtnemer frustreren dan wel onmogelijk maken.

b. Op de opdrachtgever rust de verplichting aan de opdrachtnemer

tijdig, volledig en op de juiste wijze alle gegevens,

inlichtingen en bescheiden te verstrekken welke

benodigd zijn voor uitvoering van de opdracht.

Vertrouwelijk

Artikel 6

De opdrachtnemer verplicht zich om alle gegevens en stukken,

die betrekking hebben op de opdracht, welke in redelijkheid

hebben te gelden als vertrouwelijk en geheim, als zodanig

te behandelen. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk

voor schending van de geheimhouding door de personen in

zijn dienst, indien de opdrachtnemer aannemelijk kan maken

dat deze schending niet door hem verhinderd had kunnen

worden.

Samenwerking met derden

Artikel 7

a. De opdrachtnemer kan bij de uitvoering van zijn opdracht

slechts andere, niet tot zijn eigen onderneming

behorende deskundigen inschakelen, nadat de noodzaak

c.q. wenselijkheid daarvan in overleg met de opdrachtgever

is vastgesteld.

b. De opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid

voor de werkzaamheden, die door derden, waaronder

de onder artikel 7a genoemde deskundigen, worden verricht.

Tekortkomingen opdrachtnemer

Artikel 8

a. De opdrachtnemer is tegenover de opdrachtgever slechts

aansprakelijk voor schade die deze zelf lijdt als rechtstreeks

gevolg van tekortkomingen van de opdrachtnemer

of van personen in zijn dienst die bij de vervulling

van de opdracht zijn begaan, indien en voor zover deze

tekortkomingen onder normale omstandigheden bij normale

vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid

en wijze van vakuitoefening vermeden hadden

kunnen worden, één en ander behoudens de hierna

omschreven nadere beperkingen.

b. De opdrachtnemer is verplicht om de hierboven bedoelde

tekortkomingen op zo kort mogelijke termijn om niet

te herstellen, wanneer en voor zover met het herstellen

geen hogere kosten zijn gemoeid dan in rekening zijn

gebracht voor de betreffende werkzaamheden. Indien

de kosten wel hoger uitvallen, dan is de opdrachtnemer

slechts verplicht deze herstelwerkzaamheden uit te voeren,

indien de opdrachtgever zich voorafgaand schriftelijk

bereid verklaart deze extra kosten voor zijn rekening

te nemen.

c. Elke aansprakelijkheid van de opdrachtnemer vervalt uiterlijk

60 maanden (5 jaar) nadat de fiscale aangiftes van

het desbetreffende boekjaar zijn ingediend, te vermeerderen

met de termijn waarvoor uitstel is verleend.

d. Elke aansprakelijkheid van de opdrachtnemer vervalt

indien de opdrachtgever bij een eventuele belastingcontrole

over het betreffende tijdvak de opdrachtnemer niet

in de gelegenheid heeft gesteld hierbij aanwezig te zijn,

voorts in het geval de opdrachtgever de opdrachtnemer

niet in de gelegenheid heeft gesteld de betreffende tekortkoming

te herstellen en in het geval verdere werkzaamheden

naar aanleiding van c.q. in verband met die

tekortkoming hebben plaatsgevonden zonder dat de opdrachtgever

de opdrachtnemer daarbij betrokken heeft.

e. De opdrachtgever dient de in dit artikel genoemde tekortkomingen

te melden binnen 1 maand, nadat hij/zij

hiervan op de hoogte is gekomen, dan wel redelijkerwijs

had moeten zijn, bij gebreke waarvan iedere aansprakelijkheid

van de opdrachtnemer is uitgesloten. Aansprakelijkheid

is in ieder geval en te allen tijde uitgesloten

behoudens en voor zover de door de opdrachtnemer

afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering recht

geeft op een uitkering.

Tekortkomingen opdrachtgever

Artikel 9

a. Indien en voor zover tekortkomingen bij de uitvoering

van de werkzaamheden verricht door opdrachtnemer

het gevolg zijn van de omstandigheid dat door opdrachtgever

niet, niet tijdig of niet in voldoende mate aan de

op hem rustende verplichtingen conform artikel 5 heeft

voldaan, is de opdrachtnemer daarvoor in het geheel niet

aansprakelijk.

b. Herstel van voornoemde tekortkomingen zal in een dusdanig

geval op kosten van de opdrachtgever geschieden.

Beëindiging door opdrachtgever

Artikel 10

a. De opdrachtgever kan te allen tijde een gegeven opdracht

beëindigen.

b. Opzegging van de opdracht dient te geschieden middels

aangetekende brief.

c. Bij beëindiging van een opdracht wordt tussen het tijdstip

van mededeling van deze beëindiging en het tijdstip

waarop deze beëindiging van kracht wordt in beginsel

een zodanige periode in acht genomen, welke minimaal

bestaat uit één maand, dat de opdrachtnemer de onderhanden

werkzaamheden c.q. de administratie in een

zodanige staat kan brengen, opdat overdracht ervan aan

de opdrachtgever c.q. een door de opdrachtgever aan te

wijzen derde, zonder schade voor de voortgang van die

werkzaamheden, op aanvaardbare wijze uitvoerbaar is,

met in achtneming van het in artikel 9 van deze voorwaarden

bepaalde.

d. De aan de opdrachtnemer gegeven opdracht vervalt

niet door de dood van de opdrachtgever; diens rechten

en verplichtingen gaan over op zijn erfgenamen en/of

rechtsopvolger.

Opschorting/ontbinding/

beëindiging door opdrachtnemer

Artikel 11

Onverminderd de in deze voorwaarden genoemde algemene

opschortings- of ontbindingsbevoegdheid heeft opdrachtnemer,

indien opdrachtgever enige verplichting uit de door

partijen gesloten overeenkomst niet tijdig, niet, onvolledig of

onvoldoende nakomt, faillissement dan wel surseance heeft

aangevraagd (door een derde), onder opdrachtgever beslag

in welke vorm dan ook is gelegd, opdrachtgever zijn onderneming

geheel of gedeeltelijk liquideert dan wel stil legt dan

wel overdraagt, niet tijdig de door hem verschuldigde declaraties

voldoet, het recht om:

a. te allen tijde een gegeven opdracht te beëindigen welke

opzegging dient te geschieden middels aangetekende

brief;

b. vooruitbetaling, dan wel zekerheidsstelling van opdrachtgever

te vragen - voor alle bestaande danwel in

de toekomst af te sluiten overeenkomsten - alvorens opdrachtnemer

met de levering van zijn (verdere) werkzaamheden

aanvangt;

c. levering van zijn diensten op te schorten;

d. de desbetreffende overeenkomst geheel of voor zover

niet uitgevoerd gedeeltelijk ontbonden te achten, door

verzending aan opdrachtgever van een schriftelijke kennisgeving

aan opdrachtgever, zonder dat de rechterlijke

tussenkomst noodzakelijk is, één en ander onverminderd

de aan opdrachtnemer toekomende rechten tot schadevergoeding

wegens ontbinding;

e. indien opdrachtnemer gebruikmaakt van haar rechten

als verwoord in dit artikel, dan is opdrachtnemer jegens

opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor de daaruit

eventueel ontstane schade, zowel direct als indirect.

Aanlevering, levertijd

en levering

Artikel 12

a. Behoudens nadere overeenkomst(en) tussen opdrachtgever

en opdrachtnemer geschiedt de aanlevering der

benodigde stukken, boeken, bescheiden, administratieve

en/of andere gegevens e.d. door of namens opdrachtgever

aan opdrachtnemer, evenals de levering door opdrachtnemer

aan opdrachtgever, op door opdrachtnemer

te bepalen wijze en in een door opdrachtnemer te bepalen

vorm en aantal.

b. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft bij nakoming

van het in sub a. genoemde, ongeacht de reden hiervan,

is de opdrachtnemer bevoegd zijn werkzaamheden op

te schorten. Eventueel hieruit voortvloeiende schade, in

welke vorm en omvang dan ook, kan niet leiden tot aansprakelijkheid

van de opdrachtnemer.

Retentierecht

Artikel 13

a. Opdrachtgever en opdrachtnemer komen uitdrukkelijk

overeen dat opdrachtnemer bevoegd is afgifte van zaken

op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn verplichting

tot vergoeding van openstaande declaraties, daaronder

begrepen daarover verschuldigde rente en kosten, alsmede

aan zijn verplichting tot vergoeding van schade aan

opdrachtnemer in het kader van de betrokken rechtsverhouding

geleden heeft voldaan, dan wel daarvoor een

in het bancair verkeer genoegzaam geachte zekerheid,

bijvoorbeeld een onherroepelijke bankgarantie heeft gesteld.

b. Onder de zaken genoemd in sub a. worden in ieder geval

begrepen boeken, bescheiden, stukken, administratieve

gegevens en andere gegevens(dragers) welke tot stand

zijn gebracht ten aanzien van het uitvoeren van de opdracht.

Overmacht

Artikel 14

a. Indien sprake is van staking, diefstal, overheidsmaatregelen,

brand, computerdefecten, epidemieën, verlies van

de gegevens, oorlog, waterschade en alle overige omstandigheden

welke nakoming van de overeenkomst al dan

niet tijdelijk verhinderen, heeft de opdrachtnemer het

recht om ofwel de overeenkomst te ontbinden middels

een aangetekende brief, ofwel bij de levertijd de duur

van de overmacht te tellen.

b. Ingeval een situatie van overmacht rust op opdrachtnemer

de plicht de opdrachtgever hier onverwijld van op de

hoogte te stellen.

c. Opdrachtgever is aansprakelijk voor eventuele schade

ontstaan door beschadiging dan wel tenietgaan van stukken

of bescheiden van derden, welke opdrachtnemer

voor opdrachtgever in bewaring heeft.

d. Opdrachtgever heeft ingeval van een situatie van overmacht

welke langer dan een maand voortduurt het recht

om de overeenkomst op te zeggen. Deze opzegging dient

middels aangetekende brief te geschieden en dient voor

beëindiging van de overmacht door opdrachtnemer te

worden ontvangen.

e. Bovengenoemde ontbinding ontslaat opdrachtgever niet

van de op hem rustende verplichting tot betaling van het

in artikel 19 bepaalde. De kosten welke vallen tussen de

datum van laatste declaratie en de datum van ontbinding

komen voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever

kan bij ontbinding geen aanspraak maken op schadevergoeding.

f. Bij beëindiging van de overmacht brengt opdrachtnemer

ten spoedigste opdrachtgever hiervan op de hoogte

waarna opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht

zal hervatten.

Algemene bepalingen

van financiële aard

Artikel 15

a. Indien partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen,

wordt het honorarium van de opdrachtnemer vastgesteld

aan de hand van een uurhonorarium.

b. De opdrachtnemer doet op verzoek van de opdrachtgever

te voren opgave van de geschatte kosten voor de door

hem en/of door zijn personeel te verrichten arbeid, hetzij

ten behoeve van een bepaalde opdracht, hetzij per kalenderjaar

c.q. boekjaar.

Declaratie

Artikel 16

Tenzij anders is overeengekomen, moet de declaratie zodanig

gespecificeerd zijn, dat opdrachtgever voldoende zicht heeft

op de samenstelling van de componenten die tezamen het

gedeclareerde bedrag vormen.

Reclamering

Artikel 17

a. De reclames dienen schriftelijk binnen 30 dagen na iedere

levering of – indien het gebrek of gebreken betreft,

dat of die nadien is of zijn geconstateerd – binnen 30 dagen

na zodanige constatering bij opdrachtnemer te zijn

ingediend. De reclame zal moeten behelzen een (gemotiveerde)

omschrijving van de grieven c.q. geconstateerde

gebreken.

b. Opdrachtnemer deelt opdrachtgever binnen veertien

dagen na datum van ontvangst van de reclame mede of

en, in bevestigend geval, op welke wijze aan de reclame

wordt tegemoetgekomen.

c. Reclames inzake door opdrachtnemer verrichte leveringen

en/of verrichte diensten/verrichtingen en daartoe

verrichte arbeid geven opdrachtgever uitdrukkelijk niet

de bevoegdheid de verplichting tot betaling van openstaande

declaraties op te schorten.

d. Reclames inzake door opdrachtnemer aan opdrachtgever

verzonden declaraties dienen te geschieden binnen twee

weken na de op de declaratie vermelde datum van verzending.

Ieder recht van reclame van declaraties vervalt

door overschrijding van de in dit lid genoemde termijn,

tenzij opdrachtgever op grond van door hem te stellen

en te bewijzen overmacht niet binnen bedoelde termijn

kennis heeft kunnen nemen van de inhoud van de declaratie.

In laatstbedoeld geval gaat de termijn in op de dag

der kennisneming.

Intellectuele eigendom

Artikel 18

Alle rechten van intellectuele aard met betrekking tot van

opdrachtnemer afkomstige of door hem gebruikte computerprogramma’s,

systeemontwerpen, werkwijzen, onderzoeksmethoden,

rapporten etc. worden en blijven, zowel tijdens

als na uitvoering van de opdracht, uitdrukkelijk en uitsluitend

eigendom van opdrachtnemer, één en ander ongeacht

het aandeel van de opdrachtgever zelf of ingeschakelde

derde(n) in de totstandkoming van de hierboven bedoelde

programma’s, ontwerpen, werkwijzen etc. Uitoefening van

deze rechten is zowel tijdens als na uitvoering van de opdracht

uitsluitend en uitdrukkelijk aan opdrachtnemer voorbehouden.

Betaling

Artikel 19

a. De declaratie dient te worden voldaan binnen 14 dagen

na dagtekening van de declaratie, waarna de opdrachtgever

van rechtswege in verzuim is.

b. Na het verstrijken van de onder lid a. genoemde termijn

is de opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd

van wettelijke rente ex artikel 6:119a BW, waarbij een

gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele

maand.

c. Na het verstrijken van de in lid a. genoemde termijn

is de opdrachtgever aan de opdrachtnemer daarnaast

verschuldigd alle in de redelijkheid gemaakte kosten

om buiten rechte betaling van de declaratie te verkrijgen,

welke kosten minimaal 15% van de hoofdsom zullen

bedragen vermeerderd met omzetbelasting met een

minimum van 70 euro, zonder dat de opdrachtnemer

gehouden is aan te tonen of hij de betreffende kosten

daadwerkelijk heeft gemaakt. Voorts is opdrachtgever

in dat geval aan opdrachtnemer verschuldigd alle door

opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke kosten. Indien

opdrachtnemer derden inschakelt voor de gerechtelijke

dan wel buitengerechtelijke werkzaamheden, dan is de

opdrachtgever alle kosten, die deze derden in verband

met buitengerechtelijke werkzaamheden maakt direct

dan wel indirect eveneens aan opdrachtnemer verschuldigd.

d. Blijft naar aanleiding van een verzoek een voorschot te

betalen of zekerheid te stellen een deugdelijke reactie op

dit verzoek uit, dan zal opdrachtnemer gerechtigd zijn

schriftelijk per aangetekende brief of brief met ontvangstbevestiging

dan wel per telefax met verzend- en of ontvangstbevestiging

met ingang van tweemaal vierentwintig

uur na de datum van verzending, de overeenkomst

te ontbinden, één en ander onverminderd het recht van

opdrachtnemer op betaling van het reeds geleverde en

op aan hem vanwege de ontbinding toekomende schadevergoeding.

e. Onverminderd iedere mededeling door de opdrachtgever

bij het verrichten van zijn betaling en onverminderd de

wijze van administratieve verwerking van de betaling

door opdrachtgever, zullen betalingen van de opdrachtgever

steeds en uitsluitend geacht worden in mindering

te strekken op de opdrachtnemer openstaande bedragen

en wel op de navolgende wijze. Allereerst zal iedere

betaling in mindering strekken op door opdrachtgever

verschuldigde incassokosten en rente, vervolgens zullen

betalingen in mindering strekken op de oudste openstaande

declaraties van opdrachtnemer.

Geschillen

Artikel 20

a. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer

waarop deze algemene voorwaarden van

toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

b. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten

tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop

deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot

de competentie van de kantonrechter behoren, worden

beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement

waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft, tenzij het

geschillen betreft die geen betrekking hebben op het bedrijf

of beroep van opdrachtgever.

c. Het staat opdrachtgever vrij om de procesgang van tuchtrechtspraak

te volgen.

Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Hertogenbosch als “NOAB voorwaarden”.

Vastgesteld op 15 november 2007 door de rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging NOAB.